Contact Hochschule RheinMain

Hochschule RheinMain Wiesbaden
Fachbereich Design Informatik Medien
Campus Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 94 95 21 70
Fax.: +49 611 94 95 21 73
E-Mail: ralf.doerner[AT]hs-rm.de

Contact Goethe-Universität Frankfurt a.M.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Institut für Informatik
Direktorat
Robert-Mayer-Straße 11-15
60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 798 23325
Fax.: +49 69 798 28353
E-Mail: kroemker[AT]gdv.cs.uni-frankfurt.de